സ്വരാജ് ഭവനില്‍ ഭക്ഷണശാല നടത്തുന്നതിനായി ക്വട്ടേഷന്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു | അവസാന തീയതി 15.06.2020