ഉത്തരവ് നം: 11938/Estt B1/2019/CRD തീയതി 27.07.2020 - സീനിയര്‍ ഗ്രേഡ് സെക്രട്ടറിയിലേയ്ക്കുള്ള സ്ഥാനക്കയറ്റം