ഉത്തരവ് നം :14376/Estt D2/2010/CRD തീയതി : 17.06.2019 - SS മാരുടെ സ്ഥലമാറ്റവും സ്ഥാനകയറ്റം