ഉത്തരവ് നം:992/Estt C3/2019/CRD തീയതി 28.10.2019-Senior Clerk- പ്രൊമോഷന്‍