സ.ഉ. (സാധാ) 1293/2021/ത.സ്വ.ഭ.വ. തീയതി. 08.07.2021 | ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സ്ഥാനക്കയറ്റം