സ.ഉ(സാധാ) നം 1177/2019 തസ്വഭവ തീയതി 10.06.2019 - തൃശൂര്‍ PD അവധി- അധികച്ചുമതല - ഉത്തരവ്