സ.ഉ(ആര്‍.ടി) 1220/2019/തസ്വഭവ Dated 14/06/2019 -ഗ്രാമ വികസന വകുപ്പ് – ജീവനക്കാര്യം