സ.ഉ(ആര്‍.ടി) 1634/2019/തസ്വഭവ തീയതി.30/07/2019 -ശ്രീ.കെ.എസ്.സയ്യദ് മുഹമ്മദ്, ശ്രീ.പി.എ.സെബാസ്റ്റ്യന്‍ - OA 339/2019/KAT ഉത്തരവ്