ഉത്തരവ് നം: 401/Estt B1/2020/CRD തീയതി 11.06.2020 - ജോയിന്‍റ് ബി.ഡി.ഒ.മാരുടെ സ്ഥാനക്കയറ്റം