ഉത്തരവ് നം: 00992/സി3/2019/സി.ആര്‍.ഡി. തിയതി: 07.03.2019 - HA/HC തസ്തികയിലേക്കുള്ള സ്ഥാനകയറ്റം