ഉത്തരവ് നം: 01322/ബി1/2019/സി.ആര്‍.ഡി. തിയതി: 15.03.2019 - ബ്ലോക്ക്‌ പഞ്ചായത്ത്‌ സെക്രട്ടറിമാരുടെ സ്ഥലമാറ്റം