ഉത്തരവ് നം:11707/Estt B3/2019/CRD തീയതി.07.08.2019-ജോയിന്‍റ് ബി.ഡി.ഒ മാർക്ക് ഹയർ ഗ്രേഡ് അനുവദിക്കുന്നത്-സംബന്ധിച്ച്