ഉത്തരവ് നം:3575/Estt C3/2019/CRD തീയതി 03.08.2019-ക്ലർക്ക്,സീനിയർ ക്ലർക്ക്-പൊതുസ്ഥലംമാറ്റം