ഉത്തരവ് നം:9965/Estt B1/2019/CRD തീയതി 29.07.2019-ബ്ലോക്ക് സെക്രട്ടറിമാരുടെ സ്ഥലംമാറ്റം