ഉത്തരവ് നം : 3912/ബി3/2019/സി.ആര്‍.ഡി. തീയതി : 25.04.2019 - JBDO തസ്ഥികയിലെക്കുള്ള സ്ഥാനകയറ്റം