ഉത്തരവ് നം: 00080/ബി1/2018/സി.ആര്‍.ഡി. തിയതി: 19.01.2019 - ബ്ലോക്ക്‌ പഞ്ചായത്ത്‌ സെക്രട്ടരിമാരുടെ സ്ഥലമാറ്റം