ഉത്തരവ് നം:6023/Estt B1/2019/CRD തീയതി 26.10.2019-ബി.ഡി.ഒ.മാരുടെ നിയമനം-ഡിപ്പാർട്ട്മെന്‍റ് - ബൈ-ട്രാന്‍സ്ഫർ