ഉത്തരവ് നം: 1722/Estt B1/2019/CRD തീയതി 30.12.2019 - ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി നിയമനം