ഉത്തരവ് നം: 21715/EsttD4/2011/CRD തീയതി 20.08.2019 - ടൈപിസ്ററ് തസ്തികയിലെ സ്ഥാനക്കയറ്റം