ഉത്തരവ് നം: 2317/Estt C3/2019/CRD തീയതി 19.12.2019 - Reversion of Senior Clerks