ഉത്തരവ് നം: 2728/EsttC3/2016/CRD തീയതി 03.05.2019 - സീനിയര്‍ ക്ലാര്‍ക്കിന്‍റെ പ്രൊമോഷന്‍