ഉത്തരവ് നം: 3575/Estt C3/2019/CRD തീയതി 27.11.2019 - ക്ലര്‍ക്ക്/സീനിയര്‍ ക്ലര്‍ക്കുമാരുടെ പൊതു സ്ഥലമാറ്റം