ഉത്തരവ് നം: 3912/EsttB3/2019/CRD തീയതി 16.05.2019 - ജോയിന്‍റ് ബി.ഡി.ഒ.യിലേക്കുള്ള സ്ഥാനക്കയറ്റം