ഉത്തരവ് നം: 3935/Estt B1/2019/CRD തീയതി 01.01.2020 - ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിമാരുടെ സ്ഥലംമാറ്റം