ഉത്തരവ് നം: 401/Estt B1/202020/CRD തീയതി 25.01.2020 - ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി തസ്തികയില്‍ വകുപ്പ്തല തസ്തികമാറ്റ നിയമനം