ഉത്തരവ് നം: 9187/Estt D4/2016/CRD തീയതി 04.07.2019 - ടൈപിസ്ററ് തസ്തികയിലെ സ്ഥാനക്കയറ്റം