ഉത്തരവ് നം: 992/Estt C3/2019/CRD തീയതി 23.03.2020 - സീനിയര്‍ ക്ലര്‍ക്ക്മാരുടെ സ്ഥാനക്കയറ്റം