ഉത്തരവ് നം. 1322/Estt. B1/2019/CRD(1) തീയതി 20.06.2019 - BPS നിയമനം - ബൈ ട്രാന്‍സ്ഫര്‍